ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฤกษ์งามยามดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฤกษ์งามยามดี*, -ฤกษ์งามยามดี-

ฤกษ์งามยามดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฤกษ์งามยามดี (v.) reach the auspicious time or moment Syn. ฤกษ์ดี, เป็นมงคล, เป็นสิริมงคล
English-Thai: Nontri Dictionary
auspicious(adj) รุ่งเรือง,ฤกษ์งามยามดี,เป็นลางดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Seems oddly appropriate.พิลึกแต่ก็ฤกษ์งามยามดี
Well, this may not be the best time to bring it up, but a 911 call just came in.เอาล่ะ นี่คงไม่ใช่ฤกษ์งามยามดีที่จะพูดเรื่องนี้ แต่พึ่งมีสายแจ้งจาก 911

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฤกษ์งามยามดี
Back to top