ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้านบูติก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้านบูติก*, -ร้านบูติก-

ร้านบูติก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้านบูติก (n.) boutique
ร้านบูติก (n.) boutique
English-Thai: Nontri Dictionary
boutique(n) เสื้อผ้าบูติก,ร้านบูติก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Would you mind running downstairs to the boutique and returning my outfits in the closet?ช่วยเอาชุดในตู้ไปคืนร้านบูติกข้างล่างให้ที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้านบูติก
Back to top