ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้านค้าย่อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้านค้าย่อย*, -ร้านค้าย่อย-

ร้านค้าย่อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้านค้าย่อย (n.) retail shop See also: retail store Syn. ร้านขายปลีก
ร้านค้าย่อย (n.) retail shop See also: retail store Syn. ร้านขายปลีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. conwell can put my line in over 5,000 retail locations.คุณคอนเวล สามารถวางขายเสื้อผ้าของแม่ ในร้านค้าย่อยกว่า 5000 สาขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้านค้าย่อย
Back to top