ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้านขายกาแฟ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้านขายกาแฟ*, -ร้านขายกาแฟ-

ร้านขายกาแฟ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้านขายกาแฟ (n.) coffee shop See also: coffee stall, coffee house Syn. ค๊อฟฟี่ช็อป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
estaminet (n.) ร้านขายกาแฟเล็กๆ (โดยเฉพาะในฝรั่งเศส) See also: ร้านขายเครื่องดื่มเล็กๆ (โดยเฉพาะในฝรั่งเศส), ร้านขายอาหารเล็กๆ (โดยเฉพาะในฝรั่งเศส)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'I'm on the move, yeah.' Visual on the coffee bar?- ผมกำลังเคลื่อนไหว - ใช่ ร้านขายกาแฟบังไหม
They suggested we sell Max's cupcakes at the cool new coffee place in their building.เขาแนะนำให้เราขายคัพเค็กของแมกซ์ ที่ร้านขายกาแฟใหม่ที่ตึกของพวกเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้านขายกาแฟ
Back to top