ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้านขนมปัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้านขนมปัง*, -ร้านขนมปัง-

ร้านขนมปัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้านขนมปัง (n.) bakery
English-Thai: HOPE Dictionary
bakehouse(เบค'เฮาซฺ) n. โรงทำขนมปัง,ห้องทำขนมปัง,ร้านขนมปัง, Syn. bakery
bakery(เบ'เคอะรี) n. ร้านขนมปัง,โรงทำขนมปัง, Syn. bakeshop,
English-Thai: Nontri Dictionary
bakery(n) ร้านขนมปัง,ร้านเบเกอรี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's all bars, bakeries, and babies.ที่นั่นมีแต่บาร์ ร้านขนมปัง โรงเลี้ยงเด็ก
There's a bakery on the corner that'll be open soon.ร้านขนมปังตรงหัวมุม ใกล้จะเปิดแล้ว
I didn't have to wait in line at the bakery on Sunday mornings for fresh bread.ผมไม่ต้องยืนรอแถวในร้านขนมปัง ตอนเช้าวันจันทร์อีกต่อไป
He's a baker with a shop about two miles downwind of Clucksten's.เขามีร้านขนมปัง อยู่ไปทางใต้ลมของฟาร์มประมาณสองไมลส์
I was admitedly lost for a moment, between Charing Cross and Holborn, but I was saved by the Bread shop on Southford Hill.ผมยอมรับว่าหลงอยู่พักหนึ่ง ระหว่างชาร์ริ่งครอสกับฮอร์เบิร์น แต่ผมก็ได้ร้านขนมปัง บนเซาท์ฟอร์ดฮิลล์เป็นตัวช่วยที่ดีมาก
At la rosa bakery and, uh...ที่ร้านขนมปังลา โรซ่า และ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้านขนมปัง
Back to top