ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้างลา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้างลา*, -ร้างลา-

ร้างลา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้างลา (v.) give up See also: abolish, abandon Syn. ยุติ, หยุด, ล้มเลิก, เลิก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think she's inside Lafayette.ฉันคิดว่าเธออยู่ในร่างลาฟาเยตต์
If Bill and Eric find out Marnie's inside Lafayette...ถ้าบิลกับเอริค รู้เรื่องเข้า มาร์นี่ อยู่ในร่างลาฟาเยตต์...
I built the track. I manage the team.ผมสร้างลานวิ่ง บริหารจัดการทีม และอย่าคิดว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้างลา
Back to top