ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้อนผ้าเหลือง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้อนผ้าเหลือง*, -ร้อนผ้าเหลือง-

ร้อนผ้าเหลือง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้อนผ้าเหลือง (v.) want to leave the monkhood

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้อนผ้าเหลือง
Back to top