ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้อนผะผ่าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้อนผะผ่าว*, -ร้อนผะผ่าว-

ร้อนผะผ่าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้อนผะผ่าว (v.) intensely hot See also: be scorching hot
ร้อนผะผ่าว (adv.) warmly See also: hot Syn. ร้อนผ่าว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้อนผะผ่าว
Back to top