ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้องไห้โฮ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้องไห้โฮ*, -ร้องไห้โฮ-

ร้องไห้โฮ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้องไห้โฮ (v.) cry out See also: cry loudly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cry your heart out.ร้องไห้โฮออกมาได้เลย
Man bursts into tears.ชายคนนั้นร้องไห้โฮออกมา
The first period, and I'm ready to bawl my eyes out.นี่มันคาบแรก และฉันก็พร้อมที่จะร้องไห้โฮ

ร้องไห้โฮ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
叫ぶ[さけぶ, sakebu] Thai: ร้องไห้โฮ English: to cry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้องไห้โฮ
Back to top