ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้องส่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้องส่ง*, -ร้องส่ง-

ร้องส่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้องส่ง (v.) sing with instrumental accompaniment See also: sing a song alternatively with music
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rill๑. ร่องน้ำริน๒. ร่องส่งแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That is a transfer request.นั่นเป็นคำร้องส่งตัว
Have you received any demands?มีสารข่มขู่หรือ เรียกร้องส่งมาบ้างหรือเปล่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้องส่ง
Back to top