ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่างสนธิสัญญา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่างสนธิสัญญา*, -ร่างสนธิสัญญา-

ร่างสนธิสัญญา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่างสนธิสัญญา (n.) draft treaty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่างสนธิสัญญา
Back to top