ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่างร้าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่างร้าน*, -ร่างร้าน-

ร่างร้าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่างร้าน (n.) scaffold Syn. นั่งร้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Made a fortune in kitchen goods. Built that monstrosity on Norris Avenue.รวยจากขายเครื่องครัว สร้างร้านเบ้อเร่อบนถนนนอริส
It took me a long time to build this shop, and I don't want anything risking that.ชั้นได้ใช้เวลานานมากสำหรับการสร้างร้านนี้ขึ้นมา และชั้นไม่อยากให้เกิดความเสี่ยงใดๆเขึ้น
You... have always talked about moving out to Portland to start your own restaurant.คุณพูดเสมอว่าอยากจะย้ายไปอยู่ พอร์ทแลนด์ เพื่อที่จะเริ่มสร้างร้านอาหาร
It was used for the construction of Haemido.การก่อสร้างร้านอาหารทะเลบนที่ดินต้องใช้ตราประทับ
Wow. He was re-creating the infirmary.เขาต้องสร้างร้านขายยาใหม่
Man built him that restaurant down there.ไอ้หมอนั่นยังสร้างร้านอาหารไว้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่างร้าน
Back to top