ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่างรัฐธรรมนูญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่างรัฐธรรมนูญ*, -ร่างรัฐธรรมนูญ-

ร่างรัฐธรรมนูญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่างรัฐธรรมนูญ (n.) draft of a constitution See also: constitutional draft
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
constituent assemblyสภาร่างรัฐธรรมนูญ [ดู constitutional convention] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่างรัฐธรรมนูญ
Back to top