ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่างพระราชบัญญัติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่างพระราชบัญญัติ*, -ร่างพระราชบัญญัติ-

ร่างพระราชบัญญัติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่างพระราชบัญญัติ (n.) (proposed) bill See also: proposed Act/legislation
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
billร่างกฎหมาย, ร่างพระราชบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่างพระราชบัญญัติ
Back to top