ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่อแร่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่อแร่*, -ร่อแร่-

ร่อแร่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่อแร่ (adj.) moribund See also: almost dead, critical Syn. สาหัส, จวนตาย
English-Thai: HOPE Dictionary
hover(ฮัฟ'เวอะ) vt.,n. (การ) บินฉวัดเฉวียน,บินร่อน,โฉบ,เตร่อยู่ใกล้,อยู่ใกล้,ร่อแร่., See also: hoverer n. hoveringly adv.
margin(มาร์'จิน) n. ขอบ,ริม,ข้าง,ขอบเขต,ช่องว่าง,จำนวนที่เผื่อเหลือเผื่อขาด,เงินทดรองความสูญเสีย,ค่าแตกต่างระหว่างราคาทุนกับราคาขาย,จุดรายได้ต่ำสุดซึ่งถ้าต่ำกว่านี้แล้วการผลิตจะขาดทุน,ร่อแร่,เกือบขาดทุน. vt. ใส่ขอบ,ทำให้มีริมหรือข้าง,วางเงินทดรอง
marginal(มาร์'จิเนิล) adj. เกี่ยวกับขอบเขต,เกือบใช้ไม่ได้,เกือบขาดทุน,ร่อแร่,ขายในราคาเกือบขาดทุน., See also: marginality n. marginally adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
dying(adj) ใกล้ตาย,ใกล้จบ,จวนตาย,ร่อแร่
marginal(adj) ตรงริม,ตรงขอบ,ร่อแร่,เกือบขาดทุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
moribundในขั้นตรีทูต, ร่อแร่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She was taken to the hospital in a critical condition!เธอถูกนำส่งโรงพยาบาลในสภาพร่อแร่!
He'd sometimes leave just one or two of them alive, barely, anyway;คนสองคน ให้ร่อแร่ใกล้ตาย
He is alive, but only barely.โงกุนยังไม่ตาย แต่ร่อแร่
The only difference between this and our first date is that no one was drugged into a coma and left for dead.ความแตกต่างระหว่างคราวนี้ กับที่เจอคุณหนแรกก็คือ ผมไม่ต้องถูกมอมยาจนอาการร่อแร่
He's probably not going to make it.สภาพเขาร่อแร่ คงจะไม่รอด
He was going, like, 80. Doesn't look good.เขาอาการร่อแร่มากๆ80/20 ดูไม่ดีเอาเสียเลย
We got a live one here. Mostly alive.เราเจอคนรอดชีวิต อาการร่อแร่
Touch-and-go for a while, but she's going to make it.อาการร่อแร่อยู่พักนึง แต่เธอจะไม่เป็นไร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่อแร่
Back to top