ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่วมแม่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่วมแม่*, -ร่วมแม่-

ร่วมแม่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่วมแม่ (adj.) of the same mother See also: to be born of the same mother, having the same mother Syn. ร่วมท้อง Ops. ต่างแม่, คนละแม่
English-Thai: HOPE Dictionary
foster brothern. พี่น้องที่ร่วมแม่นมเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're brothers who share the same mom slash wife.เราพี่น้องที่ร่วมแม่เดียวกันเฉือนภรรยา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่วมแม่
Back to top