ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่วมอุทร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่วมอุทร*, -ร่วมอุทร-

ร่วมอุทร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่วมอุทร (adj.) of the same mother See also: to be born of the same mother, having the same mother Syn. ร่วมท้อง, ร่วมแม่ Ops. ต่างแม่, คนละแม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่วมอุทร
Back to top