ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่วมยุค

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่วมยุค*, -ร่วมยุค-

ร่วมยุค ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่วมยุค (adj.) contemporary
English-Thai: HOPE Dictionary
contemporary(คันเทม'พะระรี) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน,เกี่ยวกับสมัยเดียวกัน n. บุคคลที่ (ร่วมสมัย,ร่วมยุค), See also: contemporily adv. ดูcontemporary contemporariness n. ดูcontemporary, Syn. contemporaneous
English-Thai: Nontri Dictionary
contemporary(adj) ร่วมสมัย,รุ่นเดียวกัน,ร่วมยุค,อยู่ในสมัยเดียวกัน,ร่วมรุ่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่วมยุค
Back to top