ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่วมท้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่วมท้อง*, -ร่วมท้อง-

ร่วมท้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่วมท้อง (adj.) of the same mother See also: to be born of the same mother, having the same mother Syn. ร่วมอุทร, ร่วมสายโลหิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
WHAT ABOUT LOCAL BUYERS WHO ALSO TURNED UP ON THE PRISON VISITOR LOG?มีคนนึงที่ดูจะเป็นผู้เข้าร่วมท้องถิ่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่วมท้อง
Back to top