ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รู้คุณค่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รู้คุณค่า*, -รู้คุณค่า-

รู้คุณค่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู้คุณค่า (v.) appreciate the value (of)
English-Thai: HOPE Dictionary
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My mother not know her worth until too late.แม่ของแม่ไม่รู้คุณค่าของตัวเอง... จนกระทั่งสายเกินไป
These men can learn the value of an honest day's labor, while providing a valuable service to the community and... at a bare minimum of expense to Mr. and Mrs. John Q Taxpayer.คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้คุณค่าของการใช้แรงงานวันที่ซื่อสัตย์ของ ขณะที่การให้บริการที่มีคุณค่าให้กับชุมชนและ ... ที่ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่ายให้กับนายและนางจอห์น Q ตัวผู้เสียภาษีอากร
Those who don't appreciate life, do not deserve life.ไม่มีใครรู้คุณค่าของชีวิต, ไม่สมควรที่จะมีชีวิต
Those who don't appreciate life do not deserve life.คนที่ไม่รู้คุณค่าของชีวิต ไม่สมควรได้รับการมีชีวิต
Use it when you're in trouble I hope you're grateful I'm grateful...(เอาไว้ใช้เวลาลำบากนะ) ลูกต้องรู้คุณค่ารู้มั้ยจ๊ะ ผมรู้ครับ
"who knows the price of everything and the value of nothing?""ผู้ที่รู้ราคาของทุกสิ่ง และไม่รู้คุณค่าของอะไรเลย"
My cousin Terry killed 20 Iraqis in Fallujah.ทำให้ผมได้รู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์
Oh, you illiterate cretins! - Hold him!-ไอ้พวกงี่เง่า ไม่รู้คุณค่าของหนังสือ!
I just sometimes think maybe you would appreciate the value of a dollar more if you had to work outside the home.บางครั้งผมแค่คิดว่า คุณอาจจะรู้คุณค่าของเงินแต่ละดอลลาร์มากกว่านี้ ถ้าคุณต้องทำงานหาเงินนอกบ้าน
We both know the value of principles.เรารู้คุณค่าของกฎกติกา
The kids finally learned to appreciate the oranges.ในที่สุดเด็กๆ ก็ได้รู้คุณค่าของส้ม
You lose a piece to a guy who doesn't even know how to look at art? !แพ้กระทั่งคนไม่รู้คุณค่างานศิลป์
He damn well must have thought you were worth it.เขาได้ทำดีที่สุดแล้ว หวังว่าคุณจะรู้คุณค่าของมัน
No, what you value is dead.เปล่าเลย เจ้ารู้คุณค่าความตาย
I mean, I'm out of commission for a few weeks and suddenly there's lizard people, geriatric psychopaths, and you're cooking up werewolves out of every self-esteem-deprived adolescent in town.ฉันหายไปหลายอาทิตย์ พอกลับมา อยู่ๆก็มี มนุษย์ตะกวด ตา้เฒ่าโรคจิตโผล่มา ส่วนนายก็ เอาแต่สร้างมนุษย์หมาป่าจากวัยรุ่น\ ในเมือง ที่ไม่รู้คุณค่าในตัวเอง
Those are not the values that Camelot was built on.พวกเขาเหล่านั้นไม่รู้คุณค่า ที่คาเมลอตถูกสร้างขึ้น
I have learned the value of mercy from my father.ข้าได้เรียนรู้คุณค่าของความเมตตาจากบิดาข้า
That's L.A. They just worship everything and they value nothing.นี่แหละแอลเอ เทิดทูนทุกอย่าง แต่ไม่รู้คุณค่าของอะไรสักอย่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รู้คุณค่า
Back to top