ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูเยี่ยว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูเยี่ยว*, -รูเยี่ยว-

รูเยี่ยว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูเยี่ยว (n.) urethra See also: urinary organ, urinary passage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูเยี่ยว
Back to top