ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูปแบบไวยากรณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูปแบบไวยากรณ์*, -รูปแบบไวยากรณ์-

รูปแบบไวยากรณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปแบบไวยากรณ์ (n.) grammatical structure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูปแบบไวยากรณ์
Back to top