ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูปแบบทางสังคม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูปแบบทางสังคม*, -รูปแบบทางสังคม-

รูปแบบทางสังคม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปแบบทางสังคม (n.) social structure See also: social organization

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูปแบบทางสังคม
Back to top