ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูปแทน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูปแทน*, -รูปแทน-

รูปแทน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปแทน (n.) representation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I had a piano competition, so I asked her to go take the picture for meฉันมีแข่งเปียโน ฉันขอร้องให้เธอไปถ่ายรูปแทนฉัน
For wearing tights as pants.เพราะใส่กางเกงรัดรูปแทนกางเกง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูปแทน
Back to top