ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูปเก้าเหลี่ยม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูปเก้าเหลี่ยม*, -รูปเก้าเหลี่ยม-

รูปเก้าเหลี่ยม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปเก้าเหลี่ยม (n.) nonagon See also: enneagon Syn. ทรงเก้าเหลี่ยม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nonagon (n.) รูปเก้าเหลี่ยมเก้าด้าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูปเก้าเหลี่ยม
Back to top