ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูปหลายเหลี่ยม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูปหลายเหลี่ยม*, -รูปหลายเหลี่ยม-

รูปหลายเหลี่ยม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปหลายเหลี่ยม (n.) polygon
English-Thai: Nontri Dictionary
polygon(n) รูปหลายเหลี่ยม,รูปหลายด้าน,รูปหลายมุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
polygonรูปหลายเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
apothemระยะแนบใน [ของรูปหลายเหลี่ยมปรกติ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
triangleรูปสามเหลี่ยม, รูปสามเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยมที่ประกอบด้วยด้านสามด้าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
polygon (n.) รูปหลายเหลี่ยม See also: รูปหลายมุม
isogon (n.) รูปหลายเหลี่ยมที่มีมุมทุกด้านเท่ากัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูปหลายเหลี่ยม
Back to top