ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า*, -รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า-

รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า (n.) irregular quadrilateral
English-Thai: HOPE Dictionary
trapezium(ทระพี'เซียม) n. รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า,กระดูกหลายเหลี่ยม., See also: trapezial adj. pl. trapeziums,trapezia
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trapezium; trapeziform; trapezoid-รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
Back to top