ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน*, -รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน-

รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน (n.) rhomboid
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน (n.) parallelogram Syn. สี่เหลี่ยมด้านขนาน
English-Thai: HOPE Dictionary
parallelogram of forcesn. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีเส้นทแยงที่เป็นผลรวมของแรงต่างทิศทางกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
parallelogramรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
parallelogramรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน, รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามกันขนานกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
Back to top