ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูปสี่เหลี่ยมคางหมู*, -รูปสี่เหลี่ยมคางหมู-

รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู (n.) trapezium
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู (n.) trapezoid Syn. สี่เหลี่ยมคางหมู
English-Thai: HOPE Dictionary
trapeze(เทรพีซ') n. ชิงช้าสูงในการแสดงกายกรรม,รูปบันได,รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
English-Thai: Nontri Dictionary
trapezium(n) รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
trapezoid(n) รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trapezoidรูปสี่เหลี่ยมคางหมู [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
trapezoidรูปสี่เหลี่ยมคางหมู, รูปสี่เหลี่ยมใด ๆ ที่มีด้านตรงข้ามขนานกันคู่หนึ่งและคู่เดียวเท่านั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Multangular Bonesกระดูกข้อมือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There were four dead bugs on that windshield in the shape of a trapezoid.มีแมลงตาย 4 ตัว ติดอยู่ตรงกระจกบังลมหน้ารถรูปสี่เหลี่ยมคางหมู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
Back to top