ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด*, -รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด-

รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด (n.) rhombus Syn. สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด
Back to top