ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูปพยัญชนะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูปพยัญชนะ*, -รูปพยัญชนะ-

รูปพยัญชนะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปพยัญชนะ (n.) consonant letter See also: an alphabet which represents a consonant sound

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูปพยัญชนะ
Back to top