ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูปประกอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูปประกอบ*, -รูปประกอบ-

รูปประกอบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปประกอบ (n.) illustration Syn. ภาพประกอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't just toss around photos and DVDs and expect that shit's gonna land.ฉันไม่สามารถเเค่ดูรูปประกอบ และDVDได้หรอก และต้องยอมรับว่ายาเสพติดนั่นเข้ามาสู่เมือง
You'd throw it to a cartoon now, right? To explain velocity?คุณคิดอยากวาดรูปประกอบ เป็นภาพการ์ตูนใช่ไหม เพื่อบรรยายอัตราความไว?
I think I should draw some of this. Yeah... And then I'd see if it wants to run on its own.ฉันน่าจะวาดรูปประกอบด้วย แล้วดูว่ามันอยากทำงานเองไหม
This book doesn't have pictures in it, does it?หนังสือไม่มีรูปประกอบใช่ไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูปประกอบ
Back to top