ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูปคดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูปคดี*, -รูปคดี-

รูปคดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปคดี (n.) case Syn. รูปความ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
WAS THE M.O. CONSISTENT?รูปคดีสอดคล้องกันไหม? ไม่ค่ะ
The investigation's at a critical stage right now, and I don't want to do anything or say anything that might compromise it, but I will say this.การสืบสวน อยู่ในขั้นตอนที่สำคัญในตอนนี้ และผมไม่อยากจะพูดอะไร หรือพูดอะไรที่มีผลกระทบต่อรูปคดี แต่ผมขอแจ้งให้ทราบว่า
I have to be there when they kill this man.หนูต้องอยู่ที่นั่นตอนเขาฆ่าคนๆ นี้ ยังไงพ่อก็ช่วยดูรูปคดีให้ด้วยแล้วกัน
The least you could do is review his case.หนูต้องอยู่ที่นั่นตอนเขาฆ่าคนๆ นี้ ยังไงพ่อก็ช่วยดูรูปคดีให้ด้วยแล้วกัน
Your day care letter sunk their entire case.10 ปี ก่อนหน้านี้ จดหมายนั่นของคุณ จมรูปคดีทั้งหมด
We can't just ignore a potential clue, Hank.ถ้าในรูปคดี เเสดงว่าเขามีมือถืออีกเครื่อง
VICTIMOLOGY, MODUS OPERANDI, AND SIGNATURE.เหยื่อวิเคราะห์,รูปคดี,ร่องรอยเฉพาะฆาตกร
I had a case board set up in my office,ผมมีบอร์ดเชื่อมโยงรูปคดี ที่ถูกสร้างขึ้น อยู่ภายในห้องทำงาน
This is why the gendarmerie discourages the release of any preliminary documentation pertaining to open cases.นี่คือเหตุผลที่ตำรวจท้องที่ไม่กล้าปล่อย ตัวรายงานข้อมูลเบื้องต้น ที่เปิดเผยถึงรูปคดี
I expect you to do as little damage to it as humanly possible, got it?หวังว่า จะไม่ทำให้เสียรูปคดีน่ะ ทำเท่าที่ มนุษย์จะทำได้
How are we gonna find any pertinent evidence in all this crap?แล้วเราจะหาหลักฐานที่ตรงกับรูปคดี ในข้าวของขยะพวกนี้ล่ะ?
It's how you present the facts that win or lose a case.แต่วิธีการที่คุณนำเสนอ ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ อาจชนะหรือแพ้ ต่อรูปคดีได้
What I'm doing here-- it's no less precise than profiling a suspect.สิ่งที่ผมทำอยู่ตรงนี้-- ไม่ได้มีชัดเจนไปกว่า การรวบรวมข้อมูลผู้ต้องสงสัย ที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
You never once asked for access to your case.คุณไม่เคยขอดูรูปคดีซักครั้ง
Doesn't call you or one of his other cop friends to share his connection with the case or ask about the investigation.ไม่ได้โทรหาคุณ หรือว่าเพื่อนคนทมี่เป็นตำรวจเลย เพื่อเล่าความสัมพันธ์ของเขากับรูปคดี หรือว่าถามถึงการสืบสวนคืบหน้าถึงไหน
But based on this, I have to start an official case file.ผมต้องทำรูปคดีทางการก่อน
Emotionless analyzes our cases and directs our investigations, and Iron Hands has connections all over the underworld.อู่ฉิงวิเคราะห์รูปคดีและสืบสวน เหยาเซี่ยคอยประสานงานกลุ่มคนภายนอก
I think... there's more behind this case, and we have to figure out Ji Yaohua's involvement.ยังมีคนอยู่เบื้องหลังอีก กันไม่ให้จีเหยาฮัวทำเสียรูปคดีด้วย
He just admitted to killing the nurses, and the second I bring up the copycat murders, he lawyers up.เขาเพิ่งยอมรับฆาตกรรมนางพยาบาล แต่ทันทีที่ฉันเอารูปคดีเลียนแบบให้ดู เขาขอทนาย
I had the same thought, but the house doesn't fit the profile.ผมก็คิดอย่างนั้น แต่บ้านไม่เข้ากับรูปคดี เพราะว่าดูรกเกินไป
But I might have a new informant with additional information for this case.ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนี้
Well, he's not a logger. That changes things.เขาไม่ใช่คนตัดไม้ นั่นเปลี่ยนรูปคดี
In order not to hurt your mother's case,เพื่อเป็นการไม่ทำให้รูปคดี ของแม่เธอเสียหาย
Detective Cameron's entire case against her.นักสืบคาเมร่อน ไม่มีรูปคดีที่แน่นหนา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูปคดี
Back to top