ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูบิเดียม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูบิเดียม*, -รูบิเดียม-

รูบิเดียม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูบิเดียม (n.) rubidium
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
alkali metalsโลหะแอลคาไล, โลหะหมู่ I  ในตารางธาตุได้แก่ ลิเทียม โซเดียม โพแทสเซียม รูบิเดียม  ซีเซียม  และแฟรนเซียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Rb (abbr.) สัญลักษณ์ย่อของธาตุรูบิเดียม rubidium
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I'm sure that my neighbors would love that I would put a sonic black hole around my apartment, but it's not gonna happen.เขาเป็นชั้นบนใน ห้องทดลองของเขา สูตรเจฟฟ์ สไทนโฮ สำหรับการทำหลุมดำเสียง เริ่มต้นด้วยตัวอย่างเล็ก ๆ ของอะตอมรูบิเดียม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูบิเดียม
Back to top