ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูทีเนียม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูทีเนียม*, -รูทีเนียม-

รูทีเนียม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูทีเนียม (n.) ruthenium
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ruthenium (n.) ธาตุรูทีเนียม (สัญลักษณ์ย่อคือ Ru)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูทีเนียม
Back to top