ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รุ่นหลาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รุ่นหลาน*, -รุ่นหลาน-

รุ่นหลาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุ่นหลาน (adj.) next generation See also: young generation Syn. รุ่นลูก Ops. รุ่นก่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
filial(ฟิล'เลียล) adj. (เกี่ยวกับ) บุตรหรือธิดา,ความสัมพันธ์บุตรกับพ่อแม่,พันธุกรรม,รุ่นลูกรุ่นหลาน., See also: filially adv. filialness n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gentlemen, your childrenท่านสุภาพบุรุษ คนรุ่นลูกรุ่นหลาน
Yeah, well, then why don't you save it for future generations of stubborn, relentless baby Gilberts?ทำไมเธอไม่เก็บเอาไว้ให้ รุ่นลูกรุ่นหลาน ตระกูลกิลเบิร์ตผู้แสนดื้อรั้น และหัวแข็ง
You see, unlike their modern age cousins, dragonflies from this era have timpanic membranes on their antennae capable of hearing sounds from miles away.คุณดูสิ เจ้าพวกนี้จะไม่เหมือน รุ่นลูกรุ่นหลานมัน แมลงปอในยุคนี้ มันมีส่วนเหมือนแก้วหู อยู่ที่หนวด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รุ่นหลาน
Back to top