ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รุ่นหลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รุ่นหลัง*, -รุ่นหลัง-

รุ่นหลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุ่นหลัง (adj.) next generation See also: young generation Syn. รุ่นลูก, รุ่นหลาน Ops. รุ่นก่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
amphimictic(al) (แอมฟิมิค' ทิคัล) adj. ซึ่งผสมพันธุ์กันอย่างเสรี แต่พันธุ์รุ่นหลังจะแพร่พันธุ์กันมากขึ้น
futurity(ฟิวทิว'ริที) n. อนาคตกาล,อนาคต,ชนรุ่นหลัง
posterity(โพสเทีย'ริที) n. ชนรุ่นหลัง,ทายาท
progeny(พรอจ'จะนี) n. ลูกหลาน,ทายาท,ดอกผล,พืชรุ่นหลัง, Syn. descendants
English-Thai: Nontri Dictionary
futurity(n) กาลภายหน้า,ภายภาคหน้า,อนาคต,ชนรุ่นหลัง
progeny(n) ทายาท,ดอกผล,อนุชนรุ่นหลัง
posterity(n) อนุชนรุ่นหลัง,ทายาท,ลูกหลาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hand down (phrv.) ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลัง See also: มอบให้คนรุ่นต่อมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security.ให้ทุกคนร่วมสู้ เพื่อสร้างโลกใหม่ โลก ที่จะให้ทุกคนมีโอกาสทำงาน ที่จะให้คนรุ่นหลัง และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
And remember, this is for posterity, so be honest.และจำไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ของคนรุ่นหลัง จงซื่อสัตย์
Years from now, the young will ask with wonder... about this day.อีกหลายปีนับจากนี้... คนรุ่นหลังจะโจษจันถึง... ...วันสำคัญวันนี้
Only once or twice in the life of each one of us comes such a day as this... when we know that we are watching history in the making... when we know that generations to come will look back on this day... for May 12, 1937, will be one of the dates in histoเพียงครั้งหรือสองครั้งในชีวิตเท่านั้น ที่เราจะได้มาร่วมกันในวันสำคัญนี้ เป็นพยานของประวัติศาสตร์ ที่สำคัญหน้าหนึ่ง และชนรุ่นหลังจะต้องจดจำ วันสำคัญวันนี้
Some people have called that intergeneration tyranny a form of taxation without representation levied by us on generations yet to be.บางคนเรียกมันว่า ระบอบทรราชย์ข้ามรุ่น มันเป็นการขูดรีดภาษีโดยที่อีกฝ่ายไม่มีปากเสียง เราขูดรีดจากคนรุ่นหลังที่ยังไม่เกิด
Upon the King's passing, Court Historians edited these exhaustive records for posterity, including succeeding Kings.เมื่อสิ้นรัชกาล เหล่าราชเลขาก็จะรวบรวมบันทึกเหตุการณ์ และความยิ่งใหญ่ของพระองค์เก็บไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้
Good, then you won't mind if I capture this moment for posterity.ดี , งั้นคุณคงไม่ว่าอะไร ถ้าฉันจะหนีไปตอนนี้ เพื่อคนรุ่นหลัง
You can give that history back to its descendants.ท่านสามารถมอบคืน ประวัติศาสตร์นั้นสู่ชนรุ่นหลัง
And if in years to come, people look back and say it was in this interview that Richard Nixon exonerated himself, that would be the worst crime of all.แล้วเมื่อเวลาผ่านไป\ แล้วคนรุ่นหลังย้อนกลับมามอง แล้วพูดว่า มันปรากฎอยู่ในรายการสัมภาษณ์นี้ ที่ริชาร์ด นิกสัน ทำตัวเองให้พ้นผิด
To build an underground city... designed to keep its citizens protected for generations to come.คือการสร้างเมืองใต้ดิน... ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องพลเมืองของคนรุ่นหลัง
And just for posterity's sake, i'd like to say,และเพื่อคนรุ่นหลัง ผมอยากจะบอกว่า
What you want to say for posterity.อะไรที่คุณต้องการจะพูดกับคนรุ่นหลัง
You know, those were modeled after the watchรู้เปล่า นั่นคือต้นแบบของนาฬิการุ่นหลังเชียวนะ
No animal has been ill-treated for the needs of the shooting of the movie.กรุณา ดูแลโลก คิดถึงคนรุ่นหลัง คิดถึงชีวิต สัตว์ไม่ได้รับการทารุณ ในการถ่ายทำเรื่องนี้
To let the younger generation catch up with dead end.ปล่อยให้คนรุ่นหลังต้องพบทางตัน
Okay. If the younger generation doesn't get into opera, then guess what?ถ้าคนรุ่นหลังไม่อนุรักษ์เพลงโอเปร่า จะเกิดอะไรขึ้น?
We get our behinds kicked for a while, then, we bounce back.ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลัง แล้วเราก็ทำมันขึ้นใหม่
I would have edited it out of my biography had it not already been posted for posterity.ฉันน่าจะลบมันออกไปจากชีวประวัติของฉัน มันไม่ควรจะออกมาให้คนรุ่นหลังได้อ่านกัน
But the interesting thing about it, the thing that means everyone is anticipating this very eagerly, is it has a limited slip differential and rear-wheel drive.แต่มีสิ่งที่น่าสนใจ ที่ทำให้คนรุ่นหลังๆ คาดหวังกันมาก มันมีลิมิเต็ดสลิป ดิฟเฟอร์เรนเทียลและขับหลัง
I've got a picture here of the hard-top one. It's so secret, this.ไม่ แต่ผมมีรูปรถรุ่นหลังคาแข็งอยู่ นี่เป็นความลับนะ
He says that our real legacy is not what we accomplish individually but what we do for others and how we motivate them to work together for a common goal.เขากล่าวว่ามรดกที่แท้จริง ที่่ส่งต่อให้คนรุ่นหลังนั้น ไม่ใช่เรื่องความสำเร็จส่วนตัว แต่เป็นสิ่งที่ทำเพื่อคนอื่น
Two weeks ago, this painting "Model, Rear-View"สองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ภาพวาด "รุ่นหลังดู"
These boys are at least a generation behind.พวกเขาเป้นแค่เด็กๆรุ่นหลัง
No, the people who built this place didn't inflict their vanity on those who came after them the way Baelor did with that great gilded monstrosity up there.ไม่มี ผู้คนที่สร้างที่นี่ขึ้น มิได้ส่งต่อความเย่อหยิ่งของตน ให้ชนรุ่นหลัง แบบที่เบลอร์ทำกับ สัตว์ประหลาดชุบทองตัวยักษ์นั่น
Who you gonna tell? Posterity.เล่าให้ใครฟัง / ชนรุ่นหลัง
And even as he worked desperately to create a cure, the young girl's father would record his daughter, her voice, her likeness, saving her for posterity.ขณะพยายามหายารักษาอย่างสิ้นหวัง เขาได้บันทึกภาพของลูกสาวไว้ เสียงของเธอ รูปลักษณ์ของเธอ เพื่อเก็บไว้ให้คนรุ่นหลัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รุ่นหลัง
Back to top