ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รุ่นก่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รุ่นก่อน*, -รุ่นก่อน-

รุ่นก่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุ่นก่อน (adj.) past generation See also: old generation Ops. รุ่นใหม่
English-Thai: HOPE Dictionary
parti prisn. ความคิดเห็นของคนรุ่นก่อน,ความคิดที่เป็นอคติ
upward compatibleเข้ากันได้กับรุ่นหน้าหมายถึง การออกแบบที่มุ่งให้ปรับขยายให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต เช่น การออกแบบเอกสารหรือแฟ้มงานใดที่สามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นใหม่ที่จะออกมาสู่ตลาดในอนาคตการออกแบบโปรแกรมที่ทำให้สามารถเรียกแฟ้มข้อมูลที่สร้างไว้ด้วยโปรแกรมรุ่นก่อนออกมาใช้ได้ เรียกว่า downward compatible หรือเข้ากันได้กับรุ่นก่อน เช่น โปรแกรม PageMaker 5.0 จะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญอันนี้ นั่นคือ สามารถเรียกแฟ้มข้อมูลของ PageMaker รุ่นก่อนหน้านั้น มาแสดงบนจอภาพหรือนำมาแก้ไขได้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Refreshingการปรับสภาพเป็นแนวทางหนึ่งในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัลที่บันทึกไว้ในสื่อบันทึก การปรับสภาพ หรือ refreshing คือ การถ่ายโอนเอกสารดิจิทัลไปยังสื่อบันทึกใหม่ เช่น เปลี่ยนจากดิสเก็ตต์ 5 1/4 นิ้ว ซึี่งมีอายุการเก็บข้อมูลเพียงไม่กี่ปีไปเป็นซีดี-รอม หรือ จากซีดี-รอม เป็นดีวีดี-รอม เนื่องจากสื่อบันทึกที่เคยใช้อาจจะมีช่วงอายุการเก็บสาระหรือเนื้อหาที่บันทึกได้ในช่วงอายุไม่นาน จึงจำเป็นต้องมีการย้ายหรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังสื่อที่มีอายุในการเก็บได้มากกว่า หรืออาจจะเกิดกรณีที่เทคโนโลยีของอุปกรณ์ในการอ่านเปลี่ยนไป คอมพิวเตอร์ที่เคยสามารถอ่านสื่อบันทึกในรุ่นก่อนอาจจะล้าสมัย หรือเริ่มจะไม่มีการผลิดอุปกรณ์ในการอ่านแล้ว จึงต้องเริ่มมีการถ่้ายโอนข้อมูลไปยังสื่อบันทึกที่มีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ในการอ่านอยู่ในปัจจุบัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
legacy (n.) สิ่งที่สืบทอดจากคนรุ่นก่อน See also: สิ่งที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A few years ahead of you. Well, maybe more than a few.รุ่นก่อนหน้านาย อาจจะก่อนหน้านาย 2-3ปี
The earlier models had a design flaw.รุ่นก่อนหน้านี้... มีจุดอ่อน.
Grandma and Grandpa weren't half-brother and sister?ยาย ยายกับตา หรือรุ่นก่อน ๆ นั้นน่ะ
Orginal Order of the Phoenix.ภาคีนกฟีนิกซ์รุ่นก่อน
A former student, a criminal...นักเรียนรุ่นก่อน เป็นผู้ค้ายา
Yeah. It's an earlier model.ใช่ มันเป็นรุ่นก่อนหน้านั้นนะ
We think that means the generation before.เราคิดว่าน่าจะเป็น คนรุ่นก่อนหน้านั้น
Henry's an elder, isn't he?เฮนรี่เป็นวงเวทย์รุ่นก่อนใช่มั้ยค่ะ?
Well, I just thought that you didn't want to tell anyone that we'd bound the circle, especially elders.หนูคิดว่ายาย คงไม่อยากบอกใคร ว่าพวกเราเชื่อมวงเวทย์แล้ว โดยเฉพาะพวกรุ่นก่อน
Two elders, together.2 แม่มดรุ่นก่อน อยู่ด้วยกัน
Someone killed an elder--มีบางคนฆ่าพ่อมดรุ่นก่อน
Remember the early Fiat Panda, the boxy one that Giugiaro designed, whenever I walk past one of those with a group of friends, we always picked it up and turned it around.จำเฟียตแพนด้ารุ่นก่อนได้มั้ย รุ่นกล่องๆที่ออกแบบโดยกุยไกโร เวลาที่ผมเดินผ่าน พร้อมกับกลุ่มเพื่อนๆ เราจะยกมันแล้วหันอีกทางประจำ
Carl Sagan was a member of Voyager's imaging team, and it was his idea that Voyager take one last picture.คาลเสเกน เป็นสมาชิกคนหนึ่ง ของทีมงานถ่ายภาพรอบโลก, และมันก็เป็นความคิดของเขาที่เดิน ทางรอบโลกใช้เวลาหนึ่งภาพล่าสุด รุ่นก่อน,
Each one more adorable than the last.ทุกตัวเพิ่มความน่ารักกว่ารุ่นก่อนหน้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รุ่นก่อน
Back to top