ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รุมไฟ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รุมไฟ*, -รุมไฟ-

รุมไฟ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุมไฟ (v.) keep the fire burning See also: make a smoldering fire Syn. สุมไฟ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รุมไฟ
Back to top