ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รุมเร้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รุมเร้า*, -รุมเร้า-

รุมเร้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุมเร้า (v.) beset See also: harass, trouble
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beset with (phrv.) รุมเร้าด้วย See also: ห้อมล้อมด้วย
besiege with (phrv.) รุมเร้าด้วย See also: กลุ้มรุมด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The multiplying villainies of nature do swarm upon him.อันกิเลสตัณหา รุมเร้า ไต่ตอม มนุษย์
"The path of the righteous man... is beset on all sides by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men."เส้นทางของคนชอบธรรม ... จะรุมเร้าทุกด้านโดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว
"The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish..."เส้นทางของคนชอบธรรมถูกรุมเร้าทุกด้าน ... โดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ...
"The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men."เส้นทางของคนชอบธรรมถูกรุมเร้าทุกด้าน ... โดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว
Special events, such as your senior prom place added pressure on young teens to lose their virginity and also engage in unprotected sex.เหตุการณ์ที่สำคัญ เช่น งานเลี่ยงอำลารุ่น สถานการณ์ สถานที่รุมเร้า ที่จะทำให้สาวรุ่นเสียความเป็นหญิงพรหมจารี และนี่ คือผลพวงของการไม่ป้องกัน
Special events such as senior prom place added pressure on young teens to lose their virginity and engage in unprotected sex.ช่วงเวลาที่สำคัญๆ เช่น งานเลี้ยงอำลารุ่น สถานที่รุมเร้า เป็นใจ ให้วัยรุ่นเสียพรหมจารี ในการมีเซ็กซ์ที่ขาดการป้องกัน
There were a myriad of problems which conspired to corrupt your reason and rob you of your common sense.ปัญหารุมเร้ามากมาย ที่ก่อตัวขึ้นลับๆ... ...ทำลายความมีเหตุผลของคุณ แย่งเอาสามัญสำนึกของคุณไป.
Sadly, you will also find some poor souls afflicted with a condition they will never recover from.น่าเศร้า คุณจะพบคนหนึ่งที่จิตใจมีแต่ปัญหารุมเร้า ที่ไม่เคยได้รับการเยียวยา
Nate's headed out of town, and dan's headed for trouble.เนท เผชิญการออกจากเมือง และ แดนเผชิญกับปัญหาที่รุมเร้า
People always say it's the screaming that gets to you.เสียงคนกรีดร้องมันจะรุมเร้าคุณ
It just seems like some nights the pain, the loneliness, whatever it is he's feeling, gets to be too much and he's gotta just disappear for a while, go out on his boat.มันดูเหมือนเวลาที่ ความเจ็บปวด, ความว้าเหว่ หรืออะไรก็ตามที่เขารู้สึก มันรุมเร้าเข้ามา เขาก็จะหายตัวไปซักพัก
Well, uh, Garth finally got them to his houseboat, but Kevin's having a lot of trouble reading their half of the tablet.ก็ เอ่อ สุดท้ายการ์ธก็พาพวกเขา ไปที่เรือนแพของเขา แต่เควินกำลังมีปัญหารุมเร้า กับการอ่านแผ่นจารึก แค่ครึ่งเดียว
And my people are beset with enemies on all sides.และประชาชนของเราจะถูกรุมเร้า กับศัตรูในทุกด้าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รุมเร้า
Back to top