ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รุจิเรข

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รุจิเรข*, -รุจิเรข-

รุจิเรข ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุจิเรข (adj.) having a beautiful drawing or graphic See also: beautifully patterned, brightly patterned

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รุจิเรข
Back to top