ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รุกล้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รุกล้ำ*, -รุกล้ำ-

รุกล้ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุกล้ำ (v.) trespass See also: intrude, encroach on, invade
English-Thai: HOPE Dictionary
entrench(เอนเทรนชฺ') vt. ขุดสนามเพลาะ, ยึดที่มั่น. -vi. รุก,รุกล้ำ,บุกรุก., See also: entrencher n. ดูentrench, Syn. intrench
incursion(อินเคอ' เชิน) n. การบุกรุก, การโจมตี, การรุกล้ำ, Syn. inroad, raid, attack
incursive(อินเคอ' ซิฟว) adj. บุกรุก, โจมตี, รุกล้ำ (making incursions)
inroad(อิน'โรด) n. การรุกล้ำ,การบุกรุก,การจู่โจม, Syn. incursion
interlope(อินเทอโลพ') vi. ดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาต,รุกล้ำไปในบริเวณที่หวงห้ามโดยไม่มีใบอนุญาต,พูดสอดขึ้น,ยุ่งเรื่องของคนอื่น., See also: interloper n., Syn. trespass
intrude(อินทรูด') vt.,vi. บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว., See also: intruder n. intrudingly adv., Syn. interfere,invade,obtrude
intrusive(อินทรู'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการบุกรุก (ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว,ผลักดัน,โผล่ออก., See also: intrusively adv. intrusiveness n., Syn. trespassing
obtrude(อับทรูด') v. บุกรุก,รุกล้ำ,ดัน,พุ่งออก,เสือกยื่น,โผล่,แลบ,ดันทุรัง,ถลัน., See also: obtruder n. obtrusion n., Syn. encroach
obtrusive(อับทรู'ซิฟว) adj. ซึ่งบุกรุก,ซึ่งรุกล้ำ,ถลันเข้าไป,โผล่พรวด,ยื่น,เสือก,โอ้อวด
overpass(โอ'เวอะพาซฺ) n. ทางข้าง,สะพานลอย,ทางผ่านสายด่วน vt. ข้าม,ผ่าน,ผ่านเหนือ,เกิน,รุกราน,รุกล้ำ,มีเกิน,ชนะ,ดีกว่า,มีประสบการณ์,มองข้าม,เพิกเฉย
parting shotn. การรุกล้ำก่อนจากไป
transgress(เทรนซฺเกรส') vi.,vt. ละเมิด,ฝ่าฝืน,กระทำผิด,รุกล้ำ, See also: transgression n. transgressive adj. transgressor n., Syn. sin,err
trespass(เทรส'เพิส) vi.,n. (การ) บุกรุก,รุกล้ำ,ล่วงล่ำ,ละเมิด,ล่วงเกิน, See also: trespasser n., Syn. encroach,misbehave,obtrude
English-Thai: Nontri Dictionary
encroach(vi) ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,เบียดเบียน,ล่วงเกิน,บุกรุก
encroachment(n) การล่วงเกิน,การรุกล้ำ,การเบียดเบียน,การล่วงล้ำ,การบุกรุก
entrench(vt) ตั้งมั่น,บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวร้าว
interloper(n) ผู้บุกรุก,ผู้รุกล้ำ,ผีซ้ำด้ามพลอย
obtrusive(adj) สะเออะ,เสือก,ซึ่งบุกรุก,ซึ่งรุกล้ำ
poach(vt) รุกล้ำ,ล้ำ,แย่ง,ชิง
transgress(vt) ละเมิด,ฝ่าฝืน,ล่วงล้ำ,กระทำผิด,รุกล้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
encroachmentการรุกล้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transgressionการรุกล้ำของทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
encroach on (phrv.) รุกล้ำ See also: ยื่นเข้าไป, บุกรุก Syn. encroach upon
encroach upon (phrv.) รุกล้ำ See also: ยื่นเข้าไป, บุกรุก Syn. encroach on
poach (vt.) รุกล้ำ See also: บุกรุก
transgress (vt.) รุกล้ำ
inviolable (adj.) ซึ่งไม่อาจรุกล้ำได้ (เขตแดน) See also: ซึ่งไม่สามารถล่วงละเมิดได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Invasion of my privacy!" "Don't tell me what to do!"รุกล้ำความเป็นส่วนตัว ไม่ต้องมาสั่งให้ฉันทำอะไร
Who dares intrude on my solitude?ใครกล้ารุกล้ำความสันโดษของข้า?
Now, Hawaiian law clearly states after the 12th date I'm entitled to unlimited boob access.และตามกฎของฮาวายบอกชัดเจนว่า หลังจากออกเดทครั้งที่สอบสองแล้ว ผมมีสิทธิรุกล้ำหน้าอกได้ไม่จำกัด
Alright, they're territorial animals, so... ..if we've stumbled into one's territory it's possible it might've given us a little nudge, just to let us know we're not wanted.จระเข้มันเป็นสัตว์ที่หวงที่หวงทาง ดังนั้น... ...หากเราไปรุกล้ำเขตของมันเข้า มันก็อาจแสดงความเป็นเจ้าของ โดยออกอาการฮึดฮัดนิดหน่อย
All the Malay Peninsula has been overrun.มาเลย์ เพนนินซุล่าทั้งหมด ได้ถูกรุกล้ำแล้ว
You mean turf disputes?หมายถึงรุกล้ำถิ่นกันหรือ
And he might also be beat up from just defending himself in any kind of turf wars.และเขาอาจมีร่องรอยจากการต่อสู้ จากการป้องกันการรุกล้ำถิ่นจากคนเร่ร่อนคนอื่นๆ
So this valve right here flips open when she has air in the trachea-- you're in my space.Back up.ฉะนั้นลิ้นตรงนี้จะเปิดออก ตอนที่อากาศผ่านเข้าไปในหลอดลมของเธอ... คุณรุกล้ำเขตของผม ถอยไป
How dare you intrude our border?กล้าดียังไงถึงรุกล้ำดินแดนของเรา ?
As the seas rise, salt will invade the water table, depriving inhabitants of drinking water.ขณะที่น้ำทะเลสูงขึ้น เกลือก็จะรุกล้ำพื้นที่ในน้ำมากขึ้น ทำให้แหล่งน้ำจืดถูกกลืนหาย
More and more wildfires encroach on major cities.ไฟป่ารุกล้ำเข้าเมืองมาก และมากขึ้นเรื่อยๆ
Humanity has no more than 10 years to reverse the trend and avoid crossing into this territory...มนุษยชาติเหลือเวลาไม่ถึง 10 ปี ที่จะกลับไปแก้ไข และหลีกเลี่ยงการรุกล้ำเขตแดนนี้...
And this guy you're trying to ID? Have you run him through the cop database?กับบางคนที่รุกล้ำอุปนิสัยธรรมดาของคุณ
Before we vote on the Enhanced Privacy Invasion Billก่อนที่เราจะลงมติ ร่างพรบ.รุกล้ำความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุง
Right, Privacy Invasion Billแน่ล่ะ พรบ.รุกล้ำความเป็นส่วนตัว
To move this Enhanced Privacy Invasion Bill forwardลงนามผ่านร่างพรบ.รุกล้ำความเป็นส่วนตัว ฉบับปรับปรุงนี้ได้
The Egyptian government wouldn't allow any invasive examination of Anok.รัฐบาลอียิปต์ไม่อนุญาตให้ รุกล้ำเข้าไปในการตรวจสอบ ภายในเอน็อค
Uh, no invasive examinations were approved by the Egyptians.ไม่มีการรุกล้ำเข้าไปตรวจสอบภายใน ที่ไม่ได้รับการอนุญาต จากทางอียิปต์หรอก
We have not authorized any invasive or investigative procedures on Anok.เราไม่ได้อนุมัติให้มี การรุกล้ำเข้าไปหรือเข้า ไปตรวจภายในร่างเอน็อค
Soviet ships have violated the territorial waters-เรือของโซเวียตหลายลำ ได้รุกล้ำน่านน้ำ
When the Pure Ones invaded our kingdom, I fought back.เมื่อครั้งที่เพียววันส์รุกล้ำอาณาจักรของเรา ข้าสู้สุดใจ
Separatist forces have overrun our position.กองกำลังฝ่ายแบ่งแยกรุกล้ำเข้ามา ยังตำแหน่งของเรา
Some seals keep vampires from entering.ลายผนึกบางลายป้องกัน แวมไพร์รุกล้ำเข้าไป
Proving that the secular progressive agenda has finally arrived here in the Lima, Ohio, school district.เรื่องคาวๆบัดสีสมัยนี้มันได้รุกล้ำมาถึงที่นี่ ในลิม่า โอไฮโอ เขตของโรงเรียน
What do you think Ricky over here would do if an interloper encroached on his territory?เธอคิดว่าริกกี้นี่จะทำยังไง ถ้าเกิดมีคนเข้าไปรุกล้ำพื้นที่เขตของมัน
So with apologies to my other esteemed editors, starting tonight, I'm gonna be poaching your best reporters and stealing all your best stories.ดังนั้น ขออภัยบก.ผู้มั่นอกมั่นใจของฉัน เริ่มคืนนี้เลย ฉันจะรุกล้ำเข้าไปที่นักข่าวที่ดีที่สุด แล้วขโมยเรื่องที่เจ๋งที่สุดออกมา
MICHAELS: Eric, looks like the firewall's about to be breached.เอริค ไฟร์วอลกำลังจะถกรุกล้ำ
That is one boundary we both don't want crossed.นั่นเป็นอีกขอบเขต ที่เราทั้งคู่ไม่อยากให้ถูกรุกล้ำ
I did sense my privacy being invaded.ผมมีลางสังหรณ์ว่า กำลังถูกรุกล้ำความเป็นส่วนตัว
Is it because I'm too intimidating?เป็นเพราะฉันรุกล้ำเธอมากไปเหรอ
Those walls have never been breached.แต่กำแพงเหล่านั้น ไม่เคยถูกรุกล้ำ
Yeah, and bear attacks are usually territorial.ใช่ หมีจะจู่โจมเมื่อมีการรุกล้ำพื้นที่
Ourworldisn'tliketheother worlds they came to.โลกของเราไม่เหมือนกับโลกใบอื่นๆ ที่พวกนั้นเคยรุกล้ำเข้าไป
You pushed into their territory.ก็คุณมารุกล้ำเขตแดนของพวกเขา
That's a violation of my privacy.นั่นเป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของชั้น
I don't appreciate you invading my privacy like some kind of creeping Tom.ฉันไม่ชอบให้พี่มารุกล้ำความเป็นส่วนตัวของฉัน เหมือนคนที่น่ารักเกียจ
What about animal activists, people who think that logging might be infringing on the wolf habitat?แล้วพวกอนุรักษ์สิทธิสัตว์ล่ะ คนที่คิดว่าพวกตัดไม้ อาจไปรุกล้ำแหล่งที่อยู่ของหมาป่า
Breach in Containment System four.มีการรุกล้ำเข้ามาที่ ระบบจำกัด
Lyla, you and I went to Afghanistan to try to bring law and order to a country overrun by war lords with weapons, right?ไลลา ตอนที่คุณกับผมอยู่ อัฟกานิสถาน เพื่อการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเข้มงวดยังเมืองที่ถูกรุกล้ำ โดยผู้นำทหาร กับอาวุธ งั้นหรอ?
I'm going to invade your privacy.ฉันจะรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รุกล้ำ
Back to top