ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รีๆ รอๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รีๆ รอๆ*, -รีๆ รอๆ-

รีๆ รอๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รีๆ รอๆ (v.) hesitate See also: be undecided (as regarding action), be uncertain Syn. รีรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รีๆ รอๆ
Back to top