ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รีเนียม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รีเนียม*, -รีเนียม-

รีเนียม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รีเนียม (n.) rhenium

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รีเนียม
Back to top