ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รีดเงิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รีดเงิน*, -รีดเงิน-

รีดเงิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รีดเงิน (v.) squeeze money Syn. ไถเงิน, รีดไถเงิน Ops. ให้เงิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's what's gonna happen as soon as I squeeze the profit out of this company. But first things first.ฉันจะรีดเงินกำไรทุกเม็ด จากบริษัทเฮงซวยนี่ แต่ตอบมาก่อนซิ
Maybe he made the sex tape without her consent, and then used it to try and squeeze some cash out of her.บางทีเขาอาจจะเป็นคนอัดเทปไว้ โดยที่เธอไม่ได้อนุญาต แล้วเอามาใช้ เพื่อรีดเงินจากเธอ
What, you cash out? You make a lot of money?เพื่อรีดเงิน เพื่อทำเงินเยอะๆ เหรอ
He taxed the village... to fill his castle with the most beautiful objects.ทรงรีดเงินภาษี... ซื้อสิ่งประดับประดาปราสาท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รีดเงิน
Back to top