ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ริมตลิ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ริมตลิ่ง*, -ริมตลิ่ง-

ริมตลิ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ริมตลิ่ง (n.) riverbank Syn. ชายตลิ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alluvionที่งอกริมตลิ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The mud gives a little bit on the river bank.แนวโคลนโผล่ปริ่มน้ำตามริมตลิ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ริมตลิ่ง
Back to top