ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ริดรอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ริดรอน*, -ริดรอน-

ริดรอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ริดรอน (v.) lessen See also: decrease, diminish, reduce
English-Thai: Nontri Dictionary
ostracize(vt) เนรเทศ,คว่ำบาตร,ตัดสัมพันธ์,ขับออก,ริดรอนสิทธิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Removing Muhyul and King Yuri from power, and gaining control of Jolbon... is an internal matter only Goguryeo people shall be concerned with.ริดรอนอำนาจของมูฮยูลและกษัตริย์ และทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลของโชบล คือเรื่องภายในของโกคูรยอ ที่เราจะจัดการเอง
There are those that fear that what you're really talking about is taking away civil liberties, relaxing FISA policies, expanding the reach of the Patriot Act.มีความกลัวกันว่า ในเรื่องที่ท่านพูดมานั้น จะมีการริดรอนเสรีภาพประชาชน
Is the government running a secret military organization with the authority to disregard civil liberty?ในสิทธิตามรัฐธรรมนูญ รัฐบาลกำลังจัดตั้งองค์กรลับทางทหาร ที่มีอำนาจในการริดรอนสิทธิ์ของพลเรือนหรือ?
Bad enough to co me a year of freedom.แย่จนริดรอนอิสรภาพไปหนึ่งปี
It's a party for those of us who maybe feel a little, you know, disenfranchised by the actual prom.มันเป็นงานปาร์ตี้สำหรับเราทุกคน ที่รู้สึกแบบว่า อย่างที่เธอๆรู้ เหมือนถูกริดรอนสิทธิ์จากงานพร็อม
The corporate rights act won't be imposed for fifty years.องค์กรจะยังไม่ทำริดรอนสิทธิเสรีภาพ ใน 50 ปีนี้
Your father... deprived you of life's simplest pleasures.พ่อของคุณ.. ริดรอนคุณจากชีวิตที่เรียบง่ายสนุกๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ริดรอน
Back to top