ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รำไร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รำไร*, -รำไร-

รำไร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รำไร (adv.) indistinctly See also: dimly, faintly, obscurely Syn. รางๆ Ops. ชัดแจ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you see the headless dancing girls outside?เห็นสาวเต้นรำไร้หัวข้างนอกไหมล่ะ?
Sometimes dark clouds have silver linings...บางครั้งเมื่อฟ้าครึ้ม ก็ยังมีแสงรำไร
Night candles are burnt out, and jocund day stands tiptoe on the misty mountain tops.อันเทียนของราตรีดับหมด และทิวาร่า- เริงยืน ณ ยอดผา พยับหมอกอยู่รำไร
I only came to this ridiculous dance because you begged me to, and now you're nowhere to be found.ฉันมาที่งานเต้นรำไร้สาระนี่ก็เพราะเธอขอร้องให้ฉันมา และตอนนี้เธออยู่ไหนก็ไม่รู้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รำไร
Back to top