ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รำมะนา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รำมะนา*, -รำมะนา-

รำมะนา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รำมะนา (n.) one-sided drum with shallow body
รำมะนา (n.) gumboil See also: pyorrhea, parulis Syn. โรครำมะนาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pyorrhea; pyorrhoeaเหงือกเป็นหนอง, รำมะนาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyorrhoea; pyorrheaเหงือกเป็นหนอง, รำมะนาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gumboil (n.) รำมะนาSee also: เหงือกบวม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รำมะนา
Back to top