ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราโชวาท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราโชวาท*, -ราโชวาท-

ราโชวาท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราโชวาท (n.) king´s instruction See also: the instructions or speeches made by the king, royal instruction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราโชวาท
Back to top